Advies Groep Duitsland, succesvol zaken doen in Duitsland! tel. 0049 15730073104

Succesvol zaken doen in Duitsland

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Advies Groep Duitsland UG

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden      gelden voor de met ingang van deponeringsdatum door ons gesloten      overeenkomsten voor het verrichten van diensten als bedoeld in art. 1637      BW en zijn van toepassing met uitzondering van wijzigingen welke door ons      uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Algemene voorwaarden van      opdrachtgevers voor met ons aangegane overeenkomsten gelden slechts voor      zover deze niet in strijd zijn met onze voorwaarden, tenzij afwijkingen      uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. In geval van twijfel      omtrent de vraag of zodanige strijdigheid bestaat, prevaleren onze      voorwaarden. Voorwaarden van opdrachtgevers kunnen slechts aanvaard worden      met inachtneming van het bovenstaande, door deze voorwaarden uitdrukkelijk      schriftelijk te aanvaarden.
 3. In afwijking van het in      artikel 1.1 bepaalde gelden deze voorwaarden ook voor overeenkomsten      gesloten voor de deponeringsdatum, indien bedoelde partijen deze      voorwaarden toegezonden hebben gekregen, dan wel hen op andere wijze      duidelijk is geworden, dat deze voorwaarden op de rechtsverhouding tussen      partijen voor toekomstige diensten van toepassing zullen zijn, behoudens,      voor zover deze partijen binnen veertien dagen na kennisneming van de      werking der voorwaarden schriftelijk hebben verklaard met de      toepasselijkheid van onze voorwaarden niet akkoord te zijn.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

 1. De door ons uitgebrachte      offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden indien wij een      opdracht schriftelijk hebben aanvaard. Tussen partijen geldt de door ons      gezonden schriftelijke aanvaarding als volledig bewijs.
 2. Indien de wederpartij      onjuistheden in de orderbevestiging aantreft, dan wel van mening is aan te      treffen, zal deze partij zulks op straffe van verval binnen 8 dagen na      dagtekening van de orderbevestiging aan ons schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 3. Dienstverlening

 1. De dienstverlening zal      geschieden door middel van een inspanningsverbintenis. Indien het      resultaat anders is, dan opdrachtgever beoogd heeft, zal opdrachtgever      desondanks het honorarium verschuldigd zijn. Ook indien de opdrachtgever      geen gebruik maakt van de door ons verrichte diensten, zal      verschuldigdheid van het honorarium blijven bestaan.
 2. De opdrachtgever is gehouden      alle inlichtingen te verstrekken welke noodzakelijk zijn voor de      uitvoering van de opdracht. Bovendien zal de opdrachtgever ons alle      bescheiden ter inzage geven welke noodzakelijk zijn voor het optimaal      uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat garant voor de juistheid      van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.
 3. Wij zijn gehouden de      opdracht zodanig uit te voeren, dat, voor zover de verstrekte gegevens      toereikend zijn, aan de wettelijke eisen op het desbetreffende gebied      voldaan wordt.


 

 

Artikel 4. Risico en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever kan ons niet      aansprakelijk stellen voor schade, welke hij door of tengevolge van ons      optreden zou mogen ondervinden, tenzij ons grove nalatigheid kan worden      verweten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart      ons voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze      laatsten tegen ons zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of      nalaten van de zijde van ons of door de door ons  aangewezen personen      in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan      enige leveringsplicht uit een opdracht voortvloeiend ten behoeve van de      opdrachtgever.
 3. Wij zijn nimmer      aansprakelijk en evenmin verantwoordelijk voor gegevens, door of namens      opdrachtgever al of niet juist aan ons verstrekt.
 4. In geval van overmacht      worden wij ontslagen van het nakomen van de overeengekomen      leveringstermijn, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op      vergoeding van kosten, schade of interessen kan doen gelden.
 5. In geval van overmacht      verplichten wij ons echter terstond daarvan mededeling te doen aan      opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de order schriftelijk te      annuleren, evenwel onder de verplichting om direct en ineens aan ons te vergoeden      het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 6. Onverminderd het      bovenstaande schept de door ons opgegeven levertijd geen andere dan      inspanningsverplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd de      wederpartij nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding van de      overeenkomst of het zelf door derden doen uitvoeren van hetgeen is      overeengekomen, terwijl de tegenpartij zonder meer verplicht blijft tot      betaling, ook indien vóór een vastgestelde datum werd overeengekomen.
 7. De schade voor wederpartij      ingevolge grove nalatigheid door ons, dan wel personeel van ons, geeft      geen recht op een hogere schadevergoeding dan de met betrekking tot de      overeenkomst, waaruit de schade is voortgevloeid, gedeclareerde of te      declareren honoraria. Met name is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor      gevolg- winst- of indirecte schade. Wij behouden ons het recht toe de      schade, welke is ontstaan zelf ongedaan te maken, c.q. te beperken.
 8. De aansprakelijkheid van      schade voor rekening van opdrachtgever aan ons bureau toegebracht zal      vervallen na twee jaren na ontstaan van die schade.

Artikel 5. Aanvang en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot      stand conform het in artikel 2.1 bepaalde in geval een offerte is      uitgebracht. De overeenkomst kan echter ook op andere wijze tot stand      komen en bewezen worden.
 2. Behoudens anders      schriftelijk is overeengekomen, dan wel uit de aard der overeenkomst      voortvloeit, zal de duur van de overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn.
 3. De overeenkomst zal eindigen      na schriftelijke opzegging door de opdrachtgever, mits een opzegtermijn      van drie maanden in acht genomen wordt. Derden, werkzaam op hetzelfde      terrein als ons bureau kunnen eerst dezelfde werkzaamheden aanvangen,      nadat de door ons verrichtte werkzaamheden volledig zijn betaald. Voor die      tijd zijn wij niet gehouden de in ons bezit zijnde gegevens aan      opdrachtgever of een derde te overhandigen.Wij zijn gerechtigd de      overeenkomst op elk door ons gewenst moment te beëindigen door      schriftelijke opzegging.
 4. Bij beëindiging dient de      reden daarvan te worden vermeld.
 5. Verplichtingen van de      opdrachtnemer worden geschorst bij ziekte, overlijden of ontstentenis      anderszins van adviseurs of medewerkers, wanneer de opdrachtgever niet aan      zijn verplichtingen voldoet, alsmede wanneer geen zekerheid kan worden      verkregen voor de betaling van nog openstaande declaraties.

Artikel 6. Honorarium

 1. Het honorarium zal worden      bepaald op grond van de (te) bestede(n) arbeid(stijd) en op grond van      redelijkheid en billijkheid.
 2. Het honorarium zal worden vermeerderd      met de kosten, verschotten en de omzetbelasting.
 3. Wij zullen het honorarium,      vermeerderd met de kosten, verschotten en de omzetbelasting per maand, per      kwartaal of per jaar aan de opdrachtgever in rekening brengen. Ook kunnen      wij het honorarium, vermeerderd met kosten enz. in rekening brengen zodra      de opdracht is voltooid.
 4. Wij kunnen de opdrachtgever      een voorschot in rekening brengen, zulks ter hoogte van de vermoedelijke      declaratie, vermeerderd met de te verwachten kosten, verschotten en      omzetbelasting.
 5. Indien een opdrachtgever      wenst, dat wij voortijdig een opdracht beëindigen, zijn wij gerechtigd de      opdrachtgever het voor deze opdracht geldende tarief ten volle in rekening      te brengen, zonder dat de opdrachtgever zich erop kan beroepen, dat de opdracht      niet ten volle is uitgevoerd.

Artikel 7. Betaling

 1. Voor zover geen andere      betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zal de opdrachtgever de      bedragen, zoals deze door ons in rekening zijn gebracht, steeds zonder      korting of schuldvergelijking dienen te voldoen binnen acht dagen na de      datum van declaratie.
 2. Indien de opdrachtgever niet      binnen de hiervoor bedoelde termijn, danwel binnen de overeengekomen      termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn      en hebben wij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is      vereist, het recht de opdrachtgever een rente ad 1,5% per maand vanaf de      vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele      voldoening, een en ander onverminderd ons verder toekomende rechten. Maandgedeelten      worden voor de berekening van vermelde rente, als gehele maand berekend.
 3. De opdrachtgever is buiten      de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, tevens      verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die wij      moeten maken teneinde de nakoming, de ontbinding of schadevergoeding      ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte te vorderen van de      opdrachtgever, danwel aangesproken door de opdrachtgever, zich te      verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak      ten onrechte verweer is gevoerd.
 4. Buitengerechtelijke kosten      zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, dat wij voor de      invordering de hulp van een derde hebben moeten maken. Onverminderd      eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke      kosten in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen met een      minimum van vijfenzeventig gulden.

 

Artikel 8. Auteursrecht

 1. Onverminderd de bepalingen      van de auteurswet hebben wij het uitsluitend recht van verwezenlijking,      openbaarmaking en verveelvoudiging van onze rapporten, adviezen, modellen,      systemen e.d. Het ter hand stellen van rapporten aan de opdrachtgever      geeft deze niet het recht deze rapporten e.d. zonder onze toestemming al      of niet gewijzigd in strijd met ons auteursrecht aan te wenden.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk      wegens schending van auteursrechten octrooien of licenties van derden door      gebruik van gegevens, welke wij door of vanwege de opdrachtgever ter      uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 9. Geschillen en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst en op      overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn is het Duitse Recht van      toepassing.
 2. Voor alle geschillen,      waaronder begrepen die geschillen, die slechts door een der partijen als      zodanig worden beschouwd, die ontstaan naar aanleiding van een      overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing      zijn en die in verband met hun aard, danwel in verband met de hoogte van      het gevorderde bedrag, vallen onder de competentie van de Rechbank, is bij      uitsluiting bevoegd de rechtbank van het Arrondissement, waarbinnen ons      bureau gevestigd is.